Menu Zamknij

Oferty publiczne

Akcje serii C

Zarząd Mex Polska S.A.  w dniu 30 września 2011 roku podjął uchwałę w sprawie dokonania przydziału akcji serii C oferowanych do objęcia w ramach Oferty Publicznej i w związku z powyższym emisja akcji serii C doszła do skutku.

W ramach Oferty Publicznej złożono i należycie opłacono zapisy na 1 000 000 akcji serii C, w tym w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 800 000 akcji serii C, w ramach Transzy Otwartej na 9 552 akcji serii C oraz w ramach Zapisów Dodatkowych na 190 448 akcji serii C.

Akcje serii A,B i C

W dniu 1 września 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny „Mex Polska” S.A. sporządzony w związku publiczną ofertą akcji serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C.

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z pełną wersją prospektu emisyjnego „Mex Polska” S.A.

PROSPEKT EMISYJNY

ANEKS NR 1

ANEKS NR 2

ANEKS NR 3

ANEKS NR 4

ANEKS NR 5

ANEKS NR 6

ANEKS NR 7

ANEKS NR 8

ANEKS NR 9

ANEKS NR 10

ANEKS NR 11

ANEKS NR 12

ANEKS NR 13

ANEKS NR 14

ANEKS NR 15

ANEKS NR 16

ANEKS NR 17

ANEKS NR 18

ANEKS NR 19

ANEKS NR 20

ANEKS NR 21

ANEKS NR 22

ANEKS NR 23

ANEKS NR 24

ANEKS NR 25

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3

Ustalenie ceny emisyjnej i ostatecznej liczby akcji oferowanych

Sprawdź szczegóły programu lojalnościowego „Poznaj smak swoich inwestycji”!

Nawet do 30% rabatów dla akcjonariuszy w restauracjach i klubach muzycznych Mex Polska!

PARAMETRY OFERTY
Na podstawie Prospektu oferowanych jest do objęcia 1 000 000 Akcji Oferowanych w tym:

 • w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – do objęcia 800 000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 • w ramach Transzy Otwartej – do objęcia 200 000 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Informacja na temat ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, tzn. do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie, w terminie wskazanym poniżej. Liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach, podana w ww. trybie jest ostateczna i nie może zostać zmieniona.

W sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania zapisów podstawowych, wskazanych poniżej, nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane, Emitent może postanowić o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych, oferowanych na podstawie i na zasadach określonych w Prospekcie. W przypadku decyzji Emitenta o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych informacja o liczbie Akcji Oferowanych na które będzie można składać zapisy dodatkowe, podana zostanie przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego przed rozpoczęciem zapisów dodatkowych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt w terminie wskazanym poniżej. W przypadku zapisów dodatkowych podział na transze nie obowiązuje.

Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

 • 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 • 204 080 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 • nie mniej niż 500 000 i nie więcej niż 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 • nie mniej niż 500 000 i nie więcej niż 1 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HARMONOGRAM OFERTY

Book-building: od 16 września 2011 r. do 20 września 2011 r., do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach: 21 września 2011 r.

Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 22 września 2011 r.

Zapisy podstawowe na akcje: od 22 września 2011 r. do 26 września 2011 r.

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych: 26 września 2011 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych*: 27 września 2011 r.

Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane*: od 28 września 2011 r. do 29 września 2011 r.

Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych: 29 września 2011 r.

Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji

* Dodatkowe zapisy przyjmowane będą w sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania podstawowych zapisów nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane oraz jeżeli Emitent tak postanowi.

BUDOWANIE KSIĘGI POPYTU – BOOK-BUILDING

Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu – „book-building”. Proces „book-building” odnosi się do obu transz, w których oferowane są Akcje Oferowane.

W wyniku tych działań powstanie “księga popytu” na Akcje Oferowane. Wyniki budowania „księgi popytu” w obu transzach będą wykorzystane przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.

W przypadku istotnych różnic w wynikach „book-building” w obu transzach Zarząd Emitenta będzie starał się wyznaczyć cenę na poziomie zapewniającym objęcie wszystkich Akcji Oferowanych w obu transzach. Cena emisyjna będzie identyczna w obu transzach oraz dla zapisów dodatkowych.

Inwestorzy z Transzy Otwartej, którzy wezmą udział w procesie „book-building” oraz Inwestorzy z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymają imienne zaproszenie, będą mogli skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o których mowa w niniejszym Prospekcie (część V, pkt 5.1.4.).
Proces budowania “księgi popytu” polega na zbieraniu Deklaracji Nabycia Inwestorów, zainteresowanych nabyciem, na podstawie niniejszego Prospektu, określonej liczby Akcji Oferowanych po wskazanej cenie. Przyjmowane będą Deklaracje Nabycia z ceną podaną z dokładnością do 0,01 zł. Deklaracja Nabycia nie ma charakteru wiążącego dla Inwestora, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.1.4 części V Prospektu dotyczących preferencji w Transzy Otwartej oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Deklaracje Nabycia nie zawierające:

 • liczby akcji będącej wielokrotnością 10 sztuk,
 • liczby akcji w wysokości co najmniej 100 sztuk,
 • ceny we wskazanym przedziale cenowym,
 • ceny z dokładnością do 0,01 zł,
 • pozostałych danych wskazanych w formularzu Deklaracji Nabycia,

będą uznane za nieważne.

CENA AKCJI

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi maksymalnie 12,50 zł i nie może być niższa niż ich wartość nominalna.

Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona, zgodnie z opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, której treść została zamieszczona w pkt 4.6 (po przeprowadzeniu procesu „book-building”) i przekazana, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, tzn. do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie. Cena emisyjna będzie równa dla obu transz oraz dla zapisów dodatkowych.

Brak jest dodatkowych kosztów i podatków związanych ze złożeniem zapisu, które zapisujący się na akcje będzie musiał ponieść, poza wskazanymi w pkt 5.1.8 części V niniejszego Prospektu.
Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building” wynosi od 10,00 zł do 12,50 zł za akcję.

ZAPISY

Przyjmowane będą zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie mniejszej niż 100 sztuk.

Zastrzeżenie prawne

Jedynym obowiązującym źródłem informacji o oferowaniu akcji jest wyłącznie zatwierdzony prospekt emisyjny.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy w sprawie prospektu lub Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w III części Prospektu pt. ”Czynniki ryzyka”.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny.

Loading
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien